OpenClipArts

A work in progress

Nothing visible?

magnolia-white

by Patricia FIDI

White magnolia

Originalwith metadatadownload19.36 KiB
Optimizedas showndownload8.19 KiB
Ratiosaving58%