OpenClipArts

A work in progress

Nothing visible?

magnolia_white

by Patricia FIDI

White magnolia without background

Originalwith metadatadownload19.11 KiB
Optimizedas showndownload8.09 KiB
Ratiosaving58%